Ioniserte kolloidale mineraler/grunnstoffer

Ioniserte kolloidale mineraler

Den 30. mai 2018 mottok vi et vedtak fra Mattilsynet om at markedsføringen av våre ioniserte kolloidale mineraler var i strid med Drikkevannsforskriftens §14 samt Forskrift om kosttilskudd § 4 (her finner du en Pdf av Mattilsynets vedtak). Begge forskriftene er baserte på EU/EØS regulativer som Mattilsynet i Norge håndhever på vegne av EU’s mattilsyn EFSA (Codex Alimentarius). Dette betyr at vi ikke lenger kan selge eller markedsføre våre produkter som hverken kosttilskudd, næringstilskudd, mineraltilskudd, vannrensemiddel eller vannberikelsesmiddel. Vi vil derfor presisere at produktene våre ikke er ment til innvortes bruk og selger/markedsfører derfor produktene nå bare ganske enkelt som det de er, hverken mer eller mindre, rene ioniserte kolloidale mineraler. Vi er uenige i vedtaket som er fattet og redgjør for det i teksten nedenfor. Vi aksepterer imidlertid avgjørelsen fra Mattilsynet og kommer ikke til å bruke tid på å kjempe i mot.

Ved revidering av den norske grunnlovens §100 (Ytringsfrihet) i september 2004 ble følgende tekst tilført: Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Grunnloven, som er selve fundamentet i demokratiet og rettsstaten vår, må respekteres og overholdes. Grunnloven har trinnhøyde over alle andre rettskilder hvilket innebærere at dersom det er motstrid mellom en grunnlovsbestemmelse og en bestemmelse i en vanlig lov, provisorisk anordning, forskrift, et forvaltningsvedtak og så videre, så vgår Grunnlovens bestemmelse foran.Ytringsfriheten er også beskyttet gjennom artikkel 10 i Menneskerettsloven, vedlegg 2, Del I – Rettigheter og friheter. Her er vårt bidrag til en åpen og opplyst offentlig samtale knyttet til nødvendigheten av mineraler i en ionisert form.

Mattilsynet er bl.a. satt til å forvalte sikkerheten rundt næringsmidler. En av Mattilsynets oppgaver er derfor å passe på at det som selges av mat og drikke er trygt og fritt for farlige stoffer. Det er imidlertid ikke nok å få i seg trygg mat og drikke. Det vi spiser og drikker må i tillegg innholde de nødvendige næringsstoffene kroppen trenger da både feil- og underernæring er direkte helseskadelig i seg selv. Mattilsynets oppgave er derfor å sørge for at det vi spiser og drikker både er trygt og næringsrikt. Med trygge og næringsrike næringsmidler oppnår befolkningen god fysisk og psykisk helse. En god folkehelse er imidlertid dårlig butikk for en av verdens største industrier – legemiddelindustrien. Med alle sine midler, og titusener av lobbyister som vandrer rundt i gangene der viktige avgjørelser tas, både i Norge og i EU, kan man mistenke at lover, regler og forskrifter som utarbeides ikke nødvendigvis har befolkningens helse øverst på sin agenda.

Forsete nuf produserer ioniserte kolloidale mineraler av typen magnesium, sink og sølv via elektrolyse vhj.a. mikroskopiske alternerende likestrømsspenninger. Et ionisert mineral betyr i all sin enkelhet at mineralets/grunnstoffets atomer er tilført eller fratatt elektroner i sitt ytterste skall og følgelig har fått en elektrisk ladning. Mineralene/grunnstoffene magnesium og sink er på EU’s såkalte positivliste hvilket betyr at mineralene, under gitte forutsetninger, lovlig kan tilsettes næringsmidler og benyttes innvortes. Mineralet/grunnstoffet sølv befinner seg ikke på positivlisten til EU hvilket betyr at mineralet hverken kan tilsettes næringsmidler etc. eller markedsføres til innvortes bruk. Magnesium og sink kan altså i utgangspunktet selges og markedsføres som næringsmiddel, mineraltilskudd,  kosttilskudd, vannberikelsesmiddel etc. forutsatt at mineralene inngår i EFSAs liste over lovlige mineralforbindelser (21 ulike magnesiumforbindelser og 16 ulike sinkforbindelser) (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-20-755). I alle disse forskjellige kjemiske forbindelsene vil mineralene magnesium og sink opptre som kationer (Mg2+ & Zn2+) bundet til andre grunnstoff. Et kation er et mineralion som mangler et eller flere elektroner, mens et negativt ladet ion kalles anion og har fått tilført elektroner. Et eksempel på en EU godkjent magnesiumforbindelse kan være magnesiumlaktate med den kjemiske formelen C6H10MgO6, et annet kan være Magnesium taurate (C4 H12N2O6S2Mg). Som man ser inngår magnesium (Mg2+) i bundet form som et ledd i den kjemiske forbindelsen og kroppen må her selv spalte forbindelsen og frigjøre magnesiumkationet Mg2+ for å kunne nyttiggjøre seg av det. Rene ioniserte mineraler, altså mineralionene i sin frie ubundne,  naturlig og bioaktive form (Mg2+) befinner seg imidlertid altså ikke på EFSA sin ”positivliste”. Det finnes ingen forklaring på hvorfor og det finnes ingen forskning som tilsier at mineraler i en slik form er problematisk. Derimot bekrefter både WHO og EFSA i ulike dokumenter at den ioniserte formen til mineraler er den naturlige formen til mineraler i vann, samt at mineraler i sin ioniserte form er den bioaktive formen til mineraler i kroppen.

For å gjøre den videre informasjonen så lettfattelig som mulig vil vi konsentrere oss om mineralet magnesium som er et av kroppens absolutt viktigste mineraler og et mineral de aller fleste av oss her i den moderne vestlige verden mangler. Årsakene til dette er mange og dette vil være noe du etterhvert kan lese mer om i ulike artikler på denne websiden.  Mineralet magnesium er et av jordens 119 ulike grunnstoff. Et grunnstoff er et stoff som bare består av utelukkende en type atomer. Grunnstoff kan opptre både i fast form (feks. Mg – magnesium), i flytende form (feks B – brom) eller gassform (feks O – oksygen) avgengig av bl.a. temperatur. Grunnstoffene er byggestenene til alt som finnes på jorden av både levende og død materie. Hele mennesket, med hud, hår og beinbygning er bygget opp av ikke mer enn ca slike 60 ulike grunnstoffer, deriblant altså magnesium. Grunnstoffene kan ikke produseres i kroppen men må daglig tilføres gjennom mat og drikke. Alle andre næringsstoffer (feks vitamin, proteiner, sukker etc. ) er også satt sammen av ulike grunnstoffer. Magnesium er hovdesaklig et såkalt intracellulært mineral hvilket betyr at det i kroppen befinner seg inne i selve cellene og ikke utenfor cellene i den ekstracellulære væsken (blod etc.). Kroppen tilstreber å holde magnesiumnivået i blodet konstant (> 1%) og tømmer om nødvendig kroppens intracellulære beholdninger for magnesium. Konsekvensen av dette er at en blodprøve som viser normale magnesiumnivåer, og det gjør den som regel, ikke sier noe om kroppens reelle magnesiumtilstand. Til tross for normale magnesiumnivåer i blodet kan altså kroppen være nærmest tom for intracellulært magnesium  i både organer, beinbygning etc.

Både EFSA og WHO uttrykker tydelig gjennom publikasjoner og rapporter nødvendigheten av tilstrekkelige magnesiummengder i drikkevannet for å bevare eller forbedre folkehelsen. WHO og EFSA setter en nedre grense for akseptabelt magnesiuminnhold i drikkevannet til 10mg/l., mens det andre steder hevdes at optimal magnesiummengde i drikkevannet bør ligge på 20-30mg/l.(feks . rapport #12, ”Health risk from drinking demineralised water” by Frantisek Kozisek, National Institute of Public Health, Czech Republic. Hentet fra WHO sin sammenfatning av rapporter ”Nutrients in Drinking Water” ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification WA 687)).

I Norge benyttes det stort sett mineralfattig overflatevann som drikkevannskilder, og i Bergen ligger gjennomsnittlig innhold av magnesium i det offentlige drikkevannet på 0,5016 mg/l, altså 5% av WHO og EFSA sine minimumsverdier og på bare 1,67% av det som antas å være optimale magnesiumverdier i drikkevann. Når befolkningen i Bergen drikker et glass vann fra springen får de altså i seg magnesium i sin naturlige form som magnesiumkationer (Mg2+), men i altfor liten grad i henhold til EFSA, WHO m.fl. EFSA sier også (se punktvise referanser nedenfor) som nevnt at magnesium som magnesiumkation (Mg2+) befinner seg i sin bioaktive og biotilgjengelige form og at det er i denne ioniserte tilstanden magnesium tas opp i kroppen gjennom hele fordøyelsessytemet, fra munnhule til tykktarm.

Iflg. bl.a. WHO ligger magnesium på en fjerdeplass mtp. hvilke kationer det er mest av i kroppen og på en andreplass (se punktvise referanser nedenfor) med tanke på mengder av kationer i kroppens intracellulære væske. Magnesiumkationet inngår i mer enn 350 ulike ensymatiske prosesser i kroppen (noen hevder over 800), og mangel på magnesium er et stort og alvorlig problem for folkehelsen. At vi her i landet i verste fall får i oss bare 1,67% av optimal magnesiumengde iht. EFSA og WHO må sies å være svært uheldig. Iflg. Bergen Vann er det så lite magnesium i drikkevannene at magnesium ikke en gang er på listen over mineraler som skal analyseres jevnlig for å kontrollere drikkevannskvaliteten. Hvor er da Mattilsynet som skal sørge for trygge og næringsrike næringsmidler til befolkningen? Drikkevannet vårt er tross alt befolkningens viktigste næringskilde.

Magnesium er som nevnt hovdesaklig et intracellulært mineral og passerer inn gjennom cellemembranen/celleveggen via døråpninger, såkalte ionekanaler. Ionekanaler er proteinkjeder hvor bare mineraler i en fri ionisert form slipper inn. Dette er årsaken til at Mg2+ (magesiumkationet) er den bioaktive formen til magnesium. Det kan helt sikkert fremskaffes forskning som viser at de 21 ulike magnesiumforbindelsene på Mattilsynets liste er opptakelige for kroppen, såkalt produktsforsvar utgjør en ikke ubetydelig del av forskningsindustrien. Både WHO og EFSA innrømmer som nevnt at magnesiumkationet er den bioaktive formen til magnesium. Ved inntak av magnesiumforbindelser fra EFSAs liste, må kroppen derfor først spalte disse forbindelsene før kroppens celler kan utnytte denne essensielle intracellulære elektrolytten som magnesiumkationet utgjør.

Hver eneste liten celle i kroppen er avhengig av magnesiumkationer (Mg2+). For å hjelpe til med å frakte magnesiumioner, og alle andre mineraler i sin ioniserte og bioaktive form, frem til sine bestemmelsesteder har naturen utstyrt oss med såkalte metalloproteiner som bl.a. utgjør 30% av proteinene i spyttet vårt. Metalloproteiner er proteiner som har behov for å knytte til seg ulike metallioner for å kunne utføre sine oppgaver i kroppen. Bl.a har kapsler de inn metallioner vi inntar gjennom mat og drikke slik at disse får en nøytral elektrisk ladning og ikke feks reagerer med klorid og således danner mer uvirksomme salter på vei til kroppens milliarder av celler. Det finnes metalloproteiner for alle de mineralene vi har behov for, og det mest kjente er kanskje hemoglobin, som trenger et jernion(Fe2+) for å binde og frakte oksygen. Det finnes ingen metalloproteiner for bl.a. bly og kvikksølv som dermed ved inntak vil ha en forgiftende effekt på kroppen. Hver eneste liten celle har døråpninger i sin membran. Disse døråpningene kalles ionekanler og som navnet tilsier er det bare mineraler i en ionisert form som slipper inn gjennom membranen og inn til cellekjernen. Det er nettopp dette fantatsiske systemet som gjør magnesiumkationet bioaktivt og opptagbart for cellene, og det er nettopp dette fantastiske systemet som gjør at mennesker og dyr fra tidenes morgen har overlevd, lenge før legemiddelindustri, EFSA/WHO regler og positivlister.

Fra Wikipedia ”Magnesium in biology” heter det: “Magnesium is an essential element in biological systems. Magnesium occurs typically as the Mg2+ ion. It is an essential mineral nutrient (i.e., element) for life and is present in every cell type in every organism. For example, ATP (adenosine triphosphate), the main source of energy in cells, must bind to a magnesium ion in order to be biologically active. What is called ATP is often actually Mg-ATP. As such, magnesium plays a role in the stability of all polyphosphate compounds in the cells, including those associated with the synthesis of DNA  and RNA.” .Magnesium er altså helt sentralt for aktiveringen og dannelsen av energi i cellene via ATP molekylet, kroppens fundamentale energilagringsmolekyl og selve drivstoffet vårt som produseres i mitokondriene inne i selve cellekjernen. Denne kombinasjonen av magnesium og ATP produserer energien som gir oss vår livskraft, og er sannsynligvis det kineserne kaller for Qi, altså selve Livskraften. ATP kalles ofte ATP-mg (mg-ATP) pga sin sentrale rolle ifrb dannelsen av ATP. Viktigheten av denne energiproduksjonen via magnesiumkationet (Mg2+) kan altså ikke understrekes nok. Kombinasjonen av ATP (en nukleotid dvs. byggestein i både RNA og DNA) og magnesium er grunnlaget for dannelsen av alle kroppens proteinstrukturer via RNA molekylet som benyttes til å lage proteiner av aminosyrer etter DNA oppskriften. Kombinasjonen er essensiell i forbindelse med produksjon av DNA, selve den genetiske koden vår. Begge livets sentrale byggesteiner (RNA og DNA) er altså avhengig av magnesium for å opprettholde stabile gener. I tillegg til den stabiliserende og oppbyggende effekten  som magnesium har på DNA og kromosomstrukturen, er kombinasjonen magnesium/ATP en essensiell

kofaktor i tilnærmelsesvis alle enzym systemer som er involvert i dannelsen av DNA. Forskning viser at uten tilstrekkelig magnesium vil DNA replikasjonen (kopieringen) være svak og fungere dårlig. Magnesium er altså nødvendig både i forbindelse med produksjon, og i forbindelse med lagring, av energi. Uten magnesium er der ingen energi, ingen bevegelse, intet liv. Magnesium er grunnlaget for selve livet vårt… vårt viktigste mineral. At vårt viktigste næringsmiddel, drikkevannet vårt, bare inneholder marginale mengder av dette livgivende og essensielle minerale er en ren katastrofe for befolkningens helse.

Kort oppsummert sålangt (referansene befinner seg lenger nede i notatet) ser vi at EFSA, WHO og forskningsmiljøene er enige om at magnesium i sin naturlige tilstand i vann opptrer som frie ioner, magnesiumkationer (Mg2+). Det er også enighet om at dette er den bioaktive formen til magnesium, altså den formen som kroppens celler kan nyttiggjøre seg av. Listen som Mattilsynet forholder seg til EFSA sin liste med 21 ulike magnesiumforbindelser der magnesiumkationet altså utgjør en del av forbindelsen, men i en bundet form. Skal kroppen kunne nyttiggjøre seg av magnesiumkationet i disse forbindelsene må kroppen først paradoksalt nok bruke energi på å spalte disse forbindelsene ned til frie magnesiumioner som deretter kan entre cellene via deres ionekanaler. Kroppen er ikke designet for å gjøre disse spaltingene og skal ideelt sett få i seg mineralene i en ferdig ionisert form via munnen for deretter å la metalloproteinene i spyttet sørge for å frakte mineralionene rundt til kroppens milliarder av celler.

Vi har vært gjennom en del dokumentasjon fra både WHO, EFSA og Codex og kan ikke finne uttalelser om at magnesium i sin naturlige og biotilgjengelige form ikke kan tilføres næringsmidler. Det ser ut som om magnesium, som et naturlig magnesiumkation (Mg2+), er ulovlig bare av den enkle grunn at det ikke befinner seg på den såkalte positivlisten. Dette må da enten bety at magnesiumkationer (Mg2+) ikke er vurdert, eller at magnesium i sin naturlige tilstand som magnesiumkationer (Mg2+) er vurdert og deretter avvist. Dersom magnesium i en naturlig ionisert form ikke er vurdert kan det skyldes at man ikke har funnet det nødvendig å vurdere lovligheten av magnesiumkationer (Mg2+) all den tid at vannverk/ drikkevannsanlegg/flaskevannsprodusenter, godkjent av næringsmiddeltilsyn over hele Europa, daglig leverer millioner av liter med drikkevann inneholdene, i større og mindre grad, magnesiumkationer (Mg2+) gjennom tappekraner og flaskevann. I motsatt fall, at magnesiumkationer (Mg2+) er vurdert og funnet uegnet som magnesiumtilskudd i sin naturlige tilstand til drikkevann, så må man kunne få tilgang til den forskning el.l. som en slik avgjørelse om forbud bygger på. Hvem er egentlig ansvarlig for at magnesiumkationer er ”ulovlig” å tilføre næringsmidler ved å ikke ha det på listen blant alle lovlige oppkontruerte og lite bioaktive magnesiumforbindelsene? Ikke minst hvem tjener egentlig på at det er slik når man vet konsekvensen av for lite magnsium?

Å få i seg for lite magnesium er altså svært skadelig i seg selv. Situasjonen forverres imidlertid ytterligere ved at drikkevannskildene leverer kalsiumberiket drikkevann til de tusen hjem. Magnesium er naturens egen kalsiumblokker. Også flaskevannprodusenter leverer flaskevann som inneholder mange ganger så mye kalsium som magnesium. Det argumenters for at man aldri skal ha i seg mer enn dobbelt så mye kalsium som magnesium. Drikkevannskildene i Bergen (og ganske sikkert også i resten av landet) levere drikkevann med ca 20mg/l kalsium, altså 40 ganger mer kalsium enn magnesium (0,506mg/l). William D Snively Jr, MD, sier i sin bok, The Sea Within, «Vi starter livet som en manet og avslutter som en korall… Ved inngangen til livet er vi myke, fuktige og fleksible og ender livet harde, tørre og stive«. Mangel på magnesium fører til absorbsjon og akkumulering av kalsium slik at bløtvev forkalkes.  Kalsifisering i nyrene gir nyrestein, kalsifisering i blodårene rundt hjertet gir hjerteinfarkt, kalsifisering i hjernen gir slag, osv. Magnesium er motstykket til kalsium. Innholdet av magnesium inne i cellene skal være omtrentlig 10.000 ganger høyere enn kalsiuminnholdet. Kalsium har en viktig oppgave å fylle inne i cellene og skal sørge for utsendelse av elektriske signaler. Når oppgaven er utført skal magnesiumionene sørge for at kalsiummet forlater cellen. Ved mangel på magnesium vil akkumuleingen av kalsium starte og helseproblemene manifestere seg ettervert som cellene gradvis blir mer og mer kalsifisert og rigide eo etterhvert dør.

Når man i dagligtale snakker om magnesium, og om hvor viktig det er å få i seg dette essensielle mineralet, så er det Mg2+ (magnesiumkationet) man snakker om uten å egentlig være klar over det. På  NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) sin webside står det at vannets hardhet skyldes høye konsentrasjoner av kalsium og magnesium, ikke at det skyldes kalsiumkationet eller magnesiumkationet. NGU velger å benytte hverdagslige og forståelige begrep. Når WHO, EFSA, Codex etc. i sine rapporter skriver om de utallige helsemessige fordelene ved høye  konsentrasjoner av magnesium i drikkevannet, i flaskevannet etc., så er det også magnesium i sin bioaktive naturlige form de henviser til, ikke til magnesium i en ikke-opptakbar metallisk form, ei heller til magnesium i en eller annen bundet forbindelse.

Mattilsynet opererer med minimums- og maksimumsvolum per dagsdose for at et magnesiumberiket næringsmiddel skal kunne kalles et kosttilskudd. Biotilgjengeligheten og opptaksgraden til en magnesiumforbindelse er avhengig av kroppens evne til å spalte forbindelsen til sin frie ioniserte og bioaktive form som magnesiumkation (Mg2+). Kroppens evne til å spalte en magnesiumforbindelse, og gjøre magnesiummet tilgjengelig for kroppens celler, er langt mer avgjørende enn hvor mye magnesium, rent volummessig, et kosttilskudd inneholder. Klarer ikke kroppen å spalte magnesiumforbindelsen ned til et fritt magnesiumkation (Mg2+) så kan heller ikke kroppen nyttiggjøre seg av magnesiumkationet (Mg2+) i forbindelsen. Dersom man feks. inntar sin anbefalte dagsdose med 350mg magnesium  i form av magnesiumoksid, med en opptaksgrad på 4% (Dean C. The Magnesium Miracle. New York: Ballantine Books; 2007 & Firoz M, Graber M. Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnesium Research. 2001; 14: 257-62),  så får man i seg 14mg magnesium, som er betydelig mindre enn minimumskravet på 58mg som Mattilsynet operer med for at et magnesiumtilskudd skal kunne kategoriseres som et kosttilskudd.

Ioniserte kolloidale produkter vil være langt mer effektive, ernæringsmessig såvel som kostnadsmessig, i forhold til andre ikke-ioniserte kolloidale produkter. For å eksemplifisere dette kan vi  benytte vårt eget produkt iCoMag (magnesiumkationer Mg2+ i vann) med en ppm på +90. (dvs +90 mg/liter).  En 1000 ml flaske med styrke 90ppm (parts per million) betyr at flasken rent volummessig inneholder 90 mg magnesium. En 500ml flaske med dette produktet inneholder altså dermed rent volummessig totalt 45 mg magnesium. Spraymistene leverer ca 1ml produkt per spray slik at det er ca 500 spray i hver 500ml flaske. Ved hvert spray vil du da få i deg 0,09mg magnesium  i en ionisert kolloidal (Mg2+) form. 10 spray daglig gir 0,9mg magnesium og 20 spray daglig gir 1,8mg magnesium. Med tanke på myndightenes anbefalte dagsdose for magnesium på mellom 280mg og 350mg for voksne høres nok ikke dette særlig imponerende ut. Alt handler imidlertid om produktets biotilgjengelighet og opptaksevne for kroppens milliarder av celler via deres ionekanaler. All helse og all sykdom begynner og slutter på cellenivå. Spyttet ditt inneholder som tidligere nevnt ca 30% såkalte metalloproteiner som altså frakter ladningsnøytrale innkapslede ioner til sine bestemmelsessteder. Store magnesiumkomplekser som ikke er spaltet til ioner vil ikke kunne passere inn gjennom celleveggenes ionekanaler.

For å illustrere dette kan man tenke seg en partikkel på størrelse med en fotball. La oss anta at den har en diameter på 24 cm, eller 240mm. Tenk deg så at ionekanalene er i størrelsesorden 2mm. Den store partikkelen (240mm) vil ikke være biotilgjengelig for cellene da den bl.a. er for stor til å passere inn gjennom cellens ionekanaler (2mm). Partikkelen (i tillegg til å mangle nødvendig elektrisk ladning)  kommer altså ikke frem til sitt bestemmelsessted inne i cellen (intracellulært) og er således tilnærmelsesvis unyttig for kroppen. Kroppens evne til selv å ionisere ikke-ioniserte mineraler er svært begrenset. Ioniseringsprosessen foregår enten ved avrivelse av ioner i vannet som renner gjennom grunnfjell, eller ved at plantene, som i likhet med mennesker og dyr også er elektrokjemiske vesener, som vi spiser (eller som spises av dyr som vi deretter spiser), selv ioniserer når de henter mineralene opp fra jordsmonnet via sine røtter. Tenk deg nå i dette eksempelet ioner på størrelse med knappenålshoder med en diameter på 1 mm. Disse vil da være små nok, samt ha den nødvendige elektriske ladningen, til å entre inn gjennom cellenes ionekanaler og nå sitt endelige bestemmelsested inne i cellen.

Formelen for volum av en kule er : 4πr³ / 3

Volumet av fotballen (d = 24cm, r=12cm) er dermed 4π12³ / 3 = 7238 cm³

Volumet av knappenålshodet (d=0,1cm r=0,05cm) er dermed 4π0,05³ / 3 = 0,000524 cm³

Dersom man deler fotballens volum på knappenålhodets volum finner vi at det er plass til 13.812.997 biotilgjengelige knappenålshoder (ioner) inne i fotballen. Stort volum med bioutilgjengelige store partikler (fotballen) hjelper deg altså svært lite. Magnesium i pille-, pulver-, kapsel- eller ren kolloidal form gir deg nettopp slike store ikke-ioniserte partikler som kroppens celler i liten grad kan nyttiggjøre seg av. Deler man derimot disse store partiklene opp i svært mange enheter (som er det man gjør i ioniseringsprosessen ved å benytte mikroskopiske elektriske spenninger) med ionenes elektriske ladning får man et svært effektivt og biotilgjengelig produkt utfra et svært lite volum. Den ene store partikkelen, som kroppen altså ikke kan nyttiggjøre seg av, kan i stedet deles opp i over 13 millioner små enheter som alle vil være istand til å entre sitt bestemmelsessted inne i cellekjernene via cellemembranenes ionekanaler.

Et av Mattilsynets tilleggs argument for ikke å tillate ionisert magnesium var nettopp at anbefalt dagsdose på 10-20 spray iCoMag  (0,9-1,8mg) var for lav i forhold til kravet om at et magnesiumtilskudd må ha en anbefalt dagsdose på minimum 58mg. Vi måtte i såfall anbefale våre kunder å innta 1,5 stk 500ml flaske per dag. Rent volummessig skulle man da konsummere 6-8 flasker iCoMag daglig for å nå opp til myndighetenes anbefalte volummessige døgndose (270-360mg/døgn). Det er altså ikke volumet av mineraler man inntar som er viktig men hvor biotilgjengelig mineralene er.

Dette er nå foreløpig vårt bidrag til en åpen og opplyst offentlig samtale rundt temaet ioniserte kolloidale mineraler, som myndighetene iflg. grunnlovstilleggt til paragrafen om Ytringsfrihet har plikt til å legge forholdene til rette for.

 Referanser :

(1)

EFSA :Scientific Opinion on Dietary Reference Values for magnesium”, EFSA Journal 2015;13(7):4186   (pdf)

 • Magnesium is an alkaline earth metal. It occurs as the free cation (Mg2+) in aqueous solutions.
 • Magnesium absorption takes place in the distal small intestine, mainly as the ionised form through a paracellular process via tight junctions and is driven by electrochemical gradients and solvent drag.
 • Transport in blood: Approximately 0,3% of body magnesium is in the serum, as free cations (about 54%), which is the bioactive form.
 • Erythrocytes (red bloodcells)contain a high concentration of magnesium (2.3 ± 0.24 mmol/L of packed cells; ionised magnesium 0.2 ± 0.2 mmol/L of cell water (Millart et al., 1995)), which is required for ATP utilisation and some other metabolic functions. The relationship between magnesium intake and red blood cell magnesium concentration has been described as weak (Lakshmanan et al., 1984). Several weeks of low magnesium intake are needed for red blood cell magnesium concentration to decrease, so that this marker may reflect medium-term magnesium status.
 • Despite serum/plasma magnesium concentration being the most frequently used biomarker for magnesium, the Panel considers that the usefulness of serum/plasma magnesium concentration as a marker of intake or status is questionable. Theoretically, the concentration of ionised magnesium in plasma, serum or blood would be a better marker of functional magnesium. However, the information is limited and the few studies available did not indicate that ionised magnesium concentration changes in response to changes in magnesium intake (Durlach et al., 2002; Witkowski et al., 2011).

(2)

WHO: Hardness in Drinking-water : Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality (WHO/HSE/WSH/10.01/10/Rev/1). (pdf)

 • Hard water is not caused by a single substance but by a variety of dissolved polyvalent metallic ions, predominantly calcium and magnesium cations.
 • Both calcium and magnesium are essential minerals and beneficial to human health in several respects. Inadequate intake of either nutrient can result in adverse health consequences.
 • Calcium concentrations up to and exceeding 100 mg/l are common in natural sources of water, particularly groundwater. Magnesium is present in natural groundwater usually at lower concentrations (from negligible to about 50 mg/l and rarely above 100 mg/l), so calcium-based hardness usually predominates (National Research Council, 1977).
 • Magnesium is the fourth most abundant cation (Mg2+) in the body and the second most abundant cation in intracellular fluid. It is a cofactor for some 350 cellular enzymes, many of which are involved in energy metabolism.
 • Statistically significant benefits (where observed) generally occurred at magnesium concentrations of about 10 mg/l and greater.

(3)

Elsevier Journal (8756-3282) : ”Population data on calcium in drinking water and hip fracture: An association may depend on other minerals in water. A NOREPOS Study”.  Forfattet av Cecilie Dahl (FHI) med medforfattere fra bl.a. UIB, NTNU, UIO, NMBU.: (pdf)

 • Minerals in water are present mostly as free ions. As a result, they are more readily absorbed from water than from food, where they are more commonly bound in compounds.

(4)

Universitet I Oslo:

 • Hardt vann er ferskvann med høyt innhold av kationene kalsium (Ca2+), magnesium (Mg2+) og noen ganger jern (Fe2+). Utvikles hvis berggrunnen forvitrer lett (kalkstein).

(5)

Geir Aamodt, professor i epidemiologo, seksjon for folkehelse, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet : ”Drikkevannet, vårt viktigste næringsmiddel”, et foredrag fra 10. sept. 2014 (pdf)

 • ”Opptak i kroppen : Ionisk form er mer effektiv enn ”bundet” i matvarer.

(6)

Anton Hauge . Professor emeritus i fysiologi ved Univeristet i Oslo

 • Elektrolytt, fellesord for vannløselige ladete substanser. Elektrolytter er enten ioner med positiv ladning (de kalles da kationer), eller ioner med negativ ladning (de kalles da anioner). Mengde og konsentrasjon av elektrolytter i kroppsvæskene er regulert via nyrene, og indirekte også via lungene. Det viktigste kation inne i cellene er kalium (K+) og utenfor cellene natrium (Na+). Eksempler på anioner er klor (Cl), bikarbonat (HCO3), fosfat (HPO4) og proteinanioner. Også elektrolytter som har lave konsentrasjoner, som f.eks. kalsium (Ca++) og magnesium (Mg++), er av livsviktig betydning for mange kroppsfunksjoner som muskelkontraksjoner og sekresjon fra kjertler.

(7)

WHO: Nutrients in drinking water; Water, Sanitation and Health Protection and the Human Environment;(pdf)

World Health Organization, Geneva. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification: WA 687).

Report#1: NUTRIENTS IN DRINKING WATER – Potential Health Consequences Of Long-Term Consumption Of Demineralized, Remineralized And Altered Mineral Content Drinking Water ;

Expert Consensus Meeting Group Report.

 • Some 21 mineral elements are known or suspected to be essential for humans. This number

includes four that function physiologically as anions or in anionic groupings {chlorine as Cl-, phosphorus as PO4-3, molybdenum as MoO4-2, fluorine as F-}, eight that function in their simple cationic forms {calcium (Ca+2), magnesium (Mg+2), sodium (Na+), potassium (K+), ferrous iron (Fe+2), copper (Cu+2), zinc (Zn+2), manganese (Mn+2) }. Fourteen mineral elements are established as being essential for good health; these elements in combined form affect bone and membrane structure (Ca, P, Mg, F), water and electrolyte balance (Na, K, Cl), metabolic catalysis (Zn, Cu, Se, Mg, Mn, Mo), oxygen binding (Fe), and hormone functions (I, Cr). Several authors have suggested that reduced cardiovascular mortality and other health benefits would be associated with minimum levels of approximately 20 to 30 mg/l calcium and 10 mg/l magnesium in drinking water.

 • More than 80 observational epidemiological studies were collected from the worldwide

literature published since 1957 which related water hardness and cardiovascular disease risks…The strongest epidemiologic evidence for beneficial effects was for drinking water magnesium concentrations; there was also evidence – but not as strong – for drinking water calcium concentrations.

 • Conclusion from the meeting :
 • On balance, the hypothesis that consumption of hard water is associated with a somewhatlowered risk of CVD was probably valid, and that magnesium was the more likelycontributor of those benefits.
 • Stabilization of demineralized and corrosive drinking water should be done where possible with additives that will increase or reestablish calcium and magnesium levels. The general public and health professionals should have access to information on the composition of community supplies and bottled water. Water bottlers may also consider providing some waters with mineral compositions that are beneficial for population segments.
 • Water utilities are encouraged to periodically analyse their waters for calcium, magnesium, and trace elements . This would be helpful in assessing trends and conducting future epidemiologic studies.

(8)

WHO: Nutrients in drinking water; Water, Sanitation and Health Protection and the Human Environment;(pdf)

World Health Organization, Geneva. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification: WA 687).

Report#12: NUTRIENTS IN DRINKING WATER – Health risks from drinking demineralised water; Frantisek Kozisek, National Institute of Public Health, Czech Republic.

 • In the past, acute health problemswere reported in mountain climbers who had prepared their beverages with melted snow that was not supplemented with necessary ions. A more severe course of such a condition coupled with brain oedema, convulsions and metabolic acidosis was reported in infants whose drinks had been prepared with distilled or low-mineral bottled water.
 • For about 50 years, epidemiological studies in many countries all over the world have reported that soft water (i.e., water low in calcium and magnesium) and water low in magnesium is associated with increased morbidity and mortality from cardiovascular disease (CVD) compared to hard water and water high in magnesium
 • Although drinking water, with some rare exceptions, is not the major source of essential elements for humans, its contribution may be important for several reasons. The modern diet of many people may not be an adequate source of minerals and microelements. In the case of borderline deficiency of a given element, even the relatively low intake of the element with drinking water may play a relevant protective role. This is because the elements are usually present in water as free ions and therefore, are more readily absorbed from water compared to food where they are mostly bound to other substances.
 • The lowest morbidity was associated with water having calcium levels of 30-90 mg/L, magnesium levels of 17-35 mg/L, and TDS of about 400 mg/L (for bicarbonate containing waters). The author concluded that such water could be considered as physiologically optimum.
 • Women living in cities A and B (lowest level of calcium and magnesium) more frequently showed cardiovascular changes (as measured by ECG), higher blood pressure, somatoform autonomic dysfunctions, headache, dizziness, and osteoporosis (as measured by X-ray absorptiometry) compared to those of cities C and D. These results suggest that the minimum magnesium content of drinking water should be 10 mg/L and the minimum calcium content should be 20 mg/L rather than 30 mg/L as recommended in the 1980 WHO report (3). Based on the currently available data, various researchers have recommended that the following levels of calcium, magnesium, and water hardness should be in drinking water: For magnesium, a minimum of 10 mg/L and an optimum of about 20-30 mg/L
  • Durlach J, Bara M, Guiet-Bara A. Magnesium level in drinking water: its importance in cardiovascular risk. In: Itokawa Y, Durlach J. eds. Magnesium in Health and Disease. London: J.Libbey & Co Ltd, 1989: 173-182.
  • Kozisek F. Biogenic value of drinking water. (In Czech.) PhD thesis. Praha: National Institute of Public Health, 1992.

(9)

The evidence in the literature suggests that subclinical magnesium deficiency is rampant and one of the leading causes of chronic diseases including cardiovascular disease and early mortality around the globe, and should be considered a public health crisis.

 • Marier JR. Magnesium content of the food supply in the modern day world. Magnesium 1986;5:1–8.
 • Hermes Sales C, Azevedo Nascimento D, Queiroz Medeiros AC,et al. There is chronic latent magnesium deficiency in apparently healthy university students. Nutr Hosp 2014;30:200–4.
 • Elin RJ. Re-evaluation of the concept of chronic, latent, magnesium deficiency. Magnes Res 2011;24:225–7.

(10)

Hypomagnesemia is a relatively common occurrence in clinical medicine. That it often goes unrecognized is due to the fact that magnesium levels are rarely evaluated since few clinicians are aware of the many clinical states in which deficiency, or excess, of this ion may occur.

 • Henzel JH, DeWeese MS, Ridenhour G. Significance of magnesium and zinc metabolism in the surgical patient. I. Magnesium. Arch Surg 1967;95:974–90.

(11)

Increased calcium and phosphorus intake also increases magnesium requirements and may worsen or precipitate magnesium deficiency. Some have argued that the optimal dietary calcium:magnesium ratio is close to 2:1

 • O’Dell BL. Magnesium requirement and its relation to other dietary constitunents. Fed Proc 1960;19:648–54.
 • Bunce GE, Chiemchaisri Y, Phillips PH. The mineral requirements of the dog. IV. Effect of certain dietary and physiologic factors upon the magnesium deficiency syndrome. J Nutr 1962;76:23–9.
 • Durlach J. Recommended dietary amounts of magnesium: Mg RDA. Magnes Res 1989;2:195–203.

(12)

Supplementing with calcium can lead to magnesium deficiency due to competitive inhibition for absorption, and oversupplementing with vitamin D may lead to magnesium deficiency via excessive calcium absorption and hence increase the risk of arterial calcifications. Use of diuretics and other medications can also lead to magnesium deficiency.

 • Booth CC, Babouris N, Hanna S, et al. Incidence of hypomagnesaemia in intestinal malabsorption. Br Med J 1963;2:141–4.
 • Richardson JA, Welt LG. The hypomagnesemia of vitamin d administration. Proc Soc Exp Biol Med 1965;118:512–4.

(13)

Western diets are probably often low in magnesium, so that the magnesium in hard drinking water may help to protect its consumers from ischemic heart disease. Indeed, there are numerous studies indicating an increased rate of death from heart disease in low-magnesium drinking water areas

 • Chipperfield B, Chipperfield JR. Magnesium and the heart. Am Heart J 1977;93:679–82.

(14)

Eating a diet deficient in magnesium predisposes to atherosclerosis, calcification of the aorta, degeneration of myocardial muscle fibres and inflammatory connective tissue throughout the body. This study suggests that low magnesium intake increases inflammation.

 • Nakamura M, Torii S, Hiramatsu M, et al. Dietary effect of magnesium on cholesterol-induced atherosclerosis of rabbits. J Atheroscler Res 1965;5:145–58.

(15)

The high heart health value of drinking-water magnesium

Andrea Rosanoff

Center for Magnesium Education & Research, Faculty Affiliate, College of Agriculture, Forestry and Natural Resource Management, University of Hawaii, Hilo, United States

0306-9877 _ 2013 The Author. Published by Elsevier Ltd.

http://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2013.10.003

 • Universal drinking water and beverages containing moderate to high levels of magnesium (10–100 ppm) could potentially prevent 4.5 million heart disease and stroke deaths per year, worldwide. This potentialis calculated with 2010 global mortality figures combined with a recent quantification of water-magnesium’s inverse association with heart disease and stroke mortality. The modern processed food diet, low in magnesium and spreading globally, makes this well-researched potential of drinking-water magnesium worth serious consideration, especially in areas where insufficient dietary intake of magnesium is prevalent.

The ‘‘Magnesium-in-water’’ effect was long ago pinpointed as most beneficial to people on diets low in magnesium. Is this common? International studies as early as 1961 to 1980 showed substantial dietary magnesium shortfalls ranging from 7% to 65% below RDA.

Could drinking water high in magnesium really make a difference? Experimental animals made magnesium deficient with low magnesium food show subcellular markers linked to heart disease. Giving drinking-water with added magnesium to these animals lessens these markers even at such low magnesium levels as 15 ppm. Water magnesium levels of 100 ppm can completely reverse some of these markers. Similar to these animal study experiments, human population studies show that populations with less than 3–6 ppm magnesium drinking water have very high rates of mortality from heart disease, and that rate goes down as the magnesium concentration of their water goes up, the higher the better.

Måling & kartlegging av elektromagnetisk (emf) stråling

Elektromagnetisk stråling

…fra mobiltårn, radio- & TV-master, rutere, trafostasjoner, høyspentlinjer, nettbrett, mobiltelefoner, trådløse printere, bærbare PCer, babycalls, DECT telefoner, varmekabler, smartmålere, Ipads osv…

En usynlig, lydløs & luktfri silent killer – nedbrytende og helseskadelig!

Mennesket er et elektromagnetisk vesen hvor mer enn 300.000km med nervetråder, via små elektriske impulser, kontinuerlig benyttes til å frakte informasjon mellom kroppens milliarder av celler. Når kroppen eksponeres for elektromagnetisk stråling (høyfrekvent/ lavfrekvent) forstyrres kroppens finjusterte cellekommunikasjonssystem og kroppen settes i en forsvarsposisjon hvor bl.a.:

– Cellekommunikasjonen bryter sammen

– Produksjon av enzymer opphører.

– Kroppen slutter å absorbere næringsstoffer.

– Skadelige giftstoffer forblir i cellene.

Elektromagnetisk stråling har naturlig omgitt mennesker og dyr fra tidenes morgen. Den teknologiske utviklingen har imidlertid medført at eksponeringen for slik stråling i dag antas å ha økt med en faktor på rundt 100.000.000. Elektromagnetisk stråling kan ikke ses, høres eller luktes, men har likevel potensial til å ødelegge både livskvalitet og helse. Mange mennesker, som i dag er bevisste både på nødvendigheten av mosjon og et balansert kosthold, er likevel lykkelig uvitende om konsekvensene av å bo, arbeide og sove i et miljø som daglig bryter ned organismen.

Vi kartlegger hovedsaklig menneskeskapt høyfrekvent og lavfrekvent stråling knyttet til den teknologiske utviklingen vi alle i dag er en del av, men kan om ønskelig også kartlegge vannårer, samt geopatiske stressoner dannet av jordens eget naturlige magnetfelt.

Elektromagnetisk stråling

Gjennom ”evolusjonsprosessen” som mennesket har gjennomgått  har det aldri hatt et stort behov for å utvikle en naturlig varslingsmekanisme mot høy- og lavfrekvent stråling. Slik stråling er av nyere dato og et resultat av den menneskeskapte teknologiske utviklingen vi alle nå er blitt en del av. Mennesker og dyr utviklet imidlertid intuisjon og instinkter som beskyttet dem mot naturlig stråling fra geopatiske stressoner og vannårer, en evne som i vårt moderne teknologiske samfunn svekkes fortløpende.

Sporadisk eksponering for lavintensitet menneskeskapt elektromagnetisk stråling vil nok være relativt harmløst for de fleste av oss. Dette er imidlertid ikke lenger situasjonen for majoriteten av befolkningen, hvor de fleste, uten helt å være klar over det, lever, bor og arbeider i et strålingsmiljø som kan være både kronisk og intenst. Spesielt uheldig er dette for barn og unge i en vekstfase hvor cellene er ekstra sårbare for ekstern elektromagnetisk påvirkning.

Måling av elektromagnetisk stråling

Fokus i forbindelse med måling og  kartlegging vil være på steder i huset hvor beboerne oppholder seg over lengre tid, spesielt soveplasser, arbeidspulter, go’stolen, sofaen, etc. Vi prøver å fokusere på optimale tilpasninger i forhold til strålingssituasjonen som råder i boligen, og vil fortelle deg hvor i boligen stressbelastningen er størst og hvor den er minst. Vi vil se på strålingsbelastning fra både ytre kilder (mobiltårn, radiomaster, trafoer, naboens ruter etc.), og interne kilder (ruter, nettbrett, trådløs skriver, babycall, DECT-telefon, komfyr, mikrobølgeovn etc.).

Etter å ha kartlagt strålingssituasjonen/ strålingståken som husets beboere befinner seg i kan vi bidra med å foreslå nødvendige tilpasninger for å redusere eksponeringen. På denne måten legges det et grunnlag for bedre fysisk og psykisk helse, og dermed høyere  livskvalitet. Helse begynner og slutter på cellenivå, og elektromagnetisk stråling som forstyrrer naturlig cellekommunikasjon er kompromitterende for helse og livskvalitet.

Er mennesket et elektrisk vesen?

Alt som lever på jorden, både planter, dyr og mennesker, er elektrokjemiske vesener hvor cellekomunikasjonen skjer via ørsmå elektriske impulser med stor variasjon i både frekvens og styrke.

Når man trakker på en spiker gjør det vondt og foten trekkes automatisk tilbake vhj.a. musklene i foten. Hva er det da egentlig som hender og hvorfor gjør det vondt? I det øyeblikket foten treffer spikeren går det automatisk elektriske signaler fra spikerens treffpunk, via nervebanene i foten og frem til ryggmargen som registrerer og analyserer problemet. Fra ryggmargen sendes det straks elektriske impulser til musklene i foten med beskjed om å trekke foten tilbake.  Samtidig lar ryggmargen noen av signalene fra foten passere gjennom en ”ventil” i nakken og fortsette opp til hjernen. Først når signalene når hjernen kjenner man smerten.  Hjernen tar fra det tidspunktet over hele ansvaret for foten og starter med å sende elektriske signaler om at hvite blodlegemer skal til treffpunktet for å hindre infeksjoner osv. Under hele den påfølgende helbredelsesprosessen har hjernen det fulle ansvaret for at såret heles slik det skal, og kontrollerer dette via elektriske prosesser.

Det skal ettersigende være et sted mellom 5 – 15 millioner ulike elektrokjemiske signaler som til enhver tid går gjenom kroppens 300.000 km med nervetråder. Alle disse er koblet opp mot ryggmargen som fungerer som en slags styringsenhet mellom kroppens ulike organer/bestanddeler og hjernen. Den lille ”ventilen” som sitter i nakken tillater mellom 150.000 og 300.000 av disse signalene å passerer inn og ut av hjernen. Den autonome delen av hjernen håndterer alle disse signalene og vil, dersom den oppdager at noe er galt, umiddelbart begynne å sende elektriske korrigeringsbeskjeder til den kroppsdelen eller organet hvor feilen er oppdaget. Vårt autonome nervesystem kan ikke kontrolleres med vår egen vilje og har som hovedoppgave å bidra til å opprettholde likevekt i basale kroppsfunksjoner. Det spiller blant annet en viktig rolle i kontrollen av kroppstemperatur, blodkarenes diameter, blodtrykk, åndedrett, fordøyelse etc. Når dette systemet forstyrres av signaler utenfra er det ikke så vanskelig å forstå at det har potensial til å skape komplikasjoner for hele kroppen.

Nervesignalene som pulserer gjennom nervetrådene ligger i frekvensområdet 0,5–3.000Hz, hvorav de fleste befinner seg i området mellom 1 Hz og 25 Hz. Mellom nærliggende celler i kroppen vil utvekslingen av  informasjon foregå i frekvensområdet mellom 20 og 100GHz. (altså 100 milliarder svingninger per sekund). Cellenes elektriske ladning ligger på rundt 60-90mV og opererer med en svak strømstyrke ca 0,000004µA.

De elektrokjemiske signalene som sendes rundt i kroppens nervesystem er målbare og skaper en elektromagnetisk strålingståke rundt seg (aura) som kan måles. Ulike versjoner av slike måleinstrumenter, feks Oberon (russisk), SCID (amerikansk) og E-LYBRA (engelsk) er utviklet. Disse kan ikke bare lese av og tolke de elektriske signalene fra kroppen, men også rette opp feil ved å sende ”korrigeringssignaler” tilbake til det autonome nervesystemet. Instrumentene vil også kunne registrere hvilke mineraler og grunnstoffer kroppen har mangel på, og følgelig trenger  tilskudd av for bedre å kunne ”hjelpe seg selv”.

Russiske forskere brukte 30 år på å utvikle Oberon og har testet systemet på 20.000 friske individer. I den forbindelse ble det lest av og registrert 150.000 ulike elektrokjemiske signaler til og fra hjernen. Dette dannet grunnlag for en enorm database hvor gjennomsnittsverdiene fra disse 20.000 friske individene nå blir benyttet som referanseverdi i forhold til å viderutvikle et behandlingsopplegg basert på det som kalle for frekvens- eller kvantemedsin.

EKG og EEG

Når man ankommer et sykehus grunnet et hjerteproblem vil man straks bli tilkoblet et EKG (electrocardiagram) apparat som via elektroder festet på brystet leser av hjerteslagene. Slik kan man på utsiden av kroppen altså måle den elektromagnetiske strålingen som ”lekker” ut fra hjertemuskelen som befinner seg på innsiden av kroppen. Disse elektriske signalene som får hjertet til å pumpe blod rundt i kroppen tilhører det autonome nervesystemet. Det samme prinsippet benyttes av et EEG (electroencefalograf) apparat for å lese av elektrisk aktivitet i hjernen. EEG apparatet måler altså den elektriske aktiviteten fra hjernen, som forhåpentligvis, og i de fleste tilfeller, befinner seg på innsiden av hodet, ved å sette på små elektroder på utsiden av hodet.

Dersom man på denne måten, på utsiden av kroppen, kan lese av og måle interne elektriske signaler i hjerme, muskler og nervetråder, skulle det være forholdsvis enkelt å forstå at man med lignende instrument også kan sende signaler tilbake til kroppen og således få disse til å påvirke det autonome nervesystemet – på godt og vondt.

Stråling ut, stråling inn.

Usynlig, lydløs og luktfri strålingståke omkranser i vårt moderne samfunn konstant hver og en av oss i hjemmet, på skole og på jobb. En slik kontinuerlig påvirkning fra elektromagnetisk stråling forstyrrer kroppens cellekomunikasjon mellom hjerne, celler og organer. På samme måte som stråling «lekker» ut fra kroppens eget elektromagnetiske cellekommunikasjonssystem, vil stråling i kroppens ytre miljø ”lekke” inn.  Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dette kan medføre en lang rekke forskjellige helsemessige komplikasjoner og mange uønskede biokjemiske og fysiologiske endringer kan finne sted som en direkte konsekvens av strålingen vi utsettes for.

I tillegg til at kroppens nettverk av nervetråder forstyrres av elektromagnetisk stråling så viser også forskning at energinivået i cellene faller under slik påvirkning. Hjernen registrerer energifallet og vil presse mitokondriene til å arbeide hardere for å normalisere cellenes energinivå. Dette krever bl.a. et høyere inntak av magnesium, et mineral de aller fleste allerede har for lite av. Et slikt forhøyet aktivitetsnivå kan imidlertid ikke vedvare over tid. Enten må den elektromagnetiske påvirkningen utenfra opphøre eller så starter degenerative prosesser i kroppen.

Hos noen nås denne grensen raskt, hos andre kan det ta lang tid, kanskje mange år. Når helsevesenet ikke finner årsaken til problemene, og hverken lykkes med å behandle sykdommen eller symptomene, beklager man seg over helsevesenets inkompetanse. På sin side vil helsevesenet forklare det hele med hypokondri eller et generelt svekket immunforsvar.

Statens Strålevern : ”ingen biologisk effekt av ikke-ioniserende stråling!”

Statens Strålevern er øverste fagmyndighet vedr. elektromagnetisk stråling i Norge. Etaten følger imidlertid helt slavisk retningslinjene til den private tyske stiftelsen ”International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP) og gjør ingen egne vurderinger av strålingsrisiko.

Grenseverdiene bygger på såkalt termisk effekt, dvs. at strålingen man utsettes for ikke skal gi en oppvarming av kroppsvev på mer enn 1ºC ved kortvarig  (6 minutter) eksponering.

ICNIRP utviklet sine grenseverdiene, som Statens Strålevern forholder seg til, for 20 år siden (1998). Forskning som slår fast at stråling gir biologiske effekter anses av ICNIRP og Statens Strålevern som uinteressant. At langtidsvirkning av elektromagnetisk stråling kan ha noen biologisk effekt tar man ikke hensyn til i  grenseverdiene som råder i Norge i dag. Dette til tross for at det nettopp er langtidseffekten av kronisk stråling som er interessant mtp. den massive elektromagnetiske strålingen som hele befolkningen i den vestlige verden i dag utsettes for.

Europarådet derimot, som anbefaler langt lavere grenseverdier enn ICNIRP, tar i betraktning forskning som viser biologiske skadeeffekter når de anbefaler sine grenseverdier. Europarådet uttrykker også stor skepsis til ICNIRP og deres nære kobling til forsvaret samt mobil- og elektroindustrien.

I mange land er grenseverdiene bare en brøkdel av grenseverdiene i Norge. Med de grenseverdiene som Statens Strålevern opererer med finnes det ikke noe utstyr å få kjøpt som avgir så høy elektromagnetisk stråling at det kommer i konflikt med grenseverdiene. Alt er mao. lovlig.

På bakgrunn av filosofien om at stråling bare kan gi skade ved termisk oppvarming av vev forsvarer altså Statens Strålvern verdens høyeste grenseverdier for  elektromagnetisk stråling (10.000.000µW/m²) og ser ingen grunn til å benytte noen form for ”føre var prinsipper”.

Europarådet henstiller i Resolusjon 1518 av 27.mai 2011 alle lands strålevernsmyndigheter om å senke grenseverdien til 955µW/m². Det vil for Norges del si at grenseverdien bør ligge på 0,0095% av dagens verdi. Dette øret hører ikke Statens Strålevern på. Europarådet ønsker også at WIFI/WLAN forbys i skoler, og presiserer at myndighetene må begynne å sette befolkningens helse foran samfunnsøkonomiske interesser.

Norge er et rikt land, med stor tetthet av moderne trådløs kommunikasjonsteknologi, hvor gammel kunnskap om geopatiske stressoner er glemt og farene ved kunstig stråling ignorert. Samtidig har vi en folkehelse i stadig forfall. Kan det her være en sammenheng? De eneste som tjener grovt på Statens Stråleverns likegyldige holdning til langtidseffekter av kronisk stråling er legemiddelindustrien samt den teknologiske industrien som begge stadig øker sin kundemasse.

Symptomer og årsakssammenheng

Alle har vi vel et ønske om å ivareta vår egen og våre nærmestes ve og vel, og vi har det aller best når de rundt oss har det bra. At skolen har et bra læringsmiljø er viktig for dem som ønsker å lære og at arbeidstakernes helse er god er viktig for bedriftens produktivitet.

Når det gjelder listen med symptom kan man hevde at disse kan være forårsaket av en lang rekke ulike faktorer og ikke nødvendigvis er et resultat av at kroppen kan ha gått på akkord med seg selv over lengre tid pga kronisk eksponering for elektromagnetisk stråling. Dersom man er ute og sykler og faller av sykkelen og brekker en fot så er årsakssammenhengen ganske klar. Når man etter å ha fått øresus/tinnitus samme ettermiddag som man fikk installert ny strømmåler (smartmåler) så vil årsaksammenhengen være klar for de fleste, unntatt for helsevesenet, som da vil støtte seg til Statens Strålevern som sier at ”det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde at eksponering fra elektromagnetisk stråling er skadelig så lenge grenseverdiene ikke er overskredet”.

Til tross for at mange mennesker hevder at symptomene de opplever oppstod etter langvarig eksponering for stråling, og gjerne også erfarer at symptomene opphører eller blir svakere når strålingskilden lokaliseres og begrenses/fjernes så vil ikke helsevesenet offisielt kunne akseptere dette så lenge myndighetenes kompetanseorgan hevder at det ikke er noen slik sammenheng.

Man er altså når det gjelder helsemessige problemer knyttet til eletromagnestisk stråling overlatt fullstendig til seg selv og får ikke støtte og aksept for at ulike symptomer og sykdommer kan intreffe som følge av at kroppens styringssystem settes ut av spill.

Typiske symptomer :

 • Følelse av utmattelse og tretthet.
 • Uggen følelse av uvelhet.
 • Uro og stress i kroppen.
 • Konsentrasjonsproblemer.
 • Dårlig korttidshukommelse.
 • Finner ikke ordene man leter etter.
 • Hodepine.
 • Følelse av trykk i hodet.
 • Svimmel og ør.
 • Trykkende følelse i brystet.
 • Vanskeligheter med å dra inn pusten.
 • Kuldefornemmelser.
 • Hetefornemmelser.
 • Nummenhet i kroppen.
 • Kramper og muskelrykninger.
 • Verk i muskulaturen.
 • Svekket muskulatur.
 • Overfølsomhet for lys, lyd og lukter.
 • Kløe og prikking i huden.
 • Hudutslett.
 • Svie i huden.
 • Tåkesyn.
 • Tørrhet i øynene.
 • Øresus.
 • Mage og tarmbesvær.
 • Matintoleranser.
 • Dårlig nattesøvn.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Følelse av nedstemthet,
 • Depresjon eller angstfølelse.
 • Irritabilitet.
 • Sinne.
 • Hjerterytmeforstyrrelser.
 • Høy puls.
 • Økt blodtrykk.
 • Nedsatt immunforsvar.

Hvilken stråling kartlegger vi?

             Hovedsaklig snakker vi om menneskeskapt høy- og lavfrekvent stråling. Dette er unaturlig stråling som mennesket bare har vært eksponert for i de siste 150 årene, men med en eksponentiell økning i strålingsintensitet i løpet av de siste 10-15 årene etter at mobiltelefonen ble allemannseie.

Kronisk eksponering for elektromagnetisk stråling vil før eller siden føre til biologiske forandringer på biokjemisk og fysiologisk nivå. ICNIRP forholder seg som nevnt til grenseverdier basert på kortvarig eksponering fra stråling og termisk oppvarming av vev (1ºC/6min.) og setter der en grense på 500.000.000 µW/m². Ved å sette grenseverdien til 2% av dette (10.000.000 µW/m²) mener ICNIRP og Statens Strålevern at de er på trygg grunn. Som nevnt tar de ikke hensyn til hverken langtidseffekter av stråling, eller til all den forskningen som hevder at biologiske skader oppstår ved strålingsintensiteter på bare en brøkdel av fastsatte grenseverdier.

Gjennom alle tider har mennesket vært eksponert for jordens naturlige bakgrunnsstråling og har gjennom utallige generasjoner lært seg å takle den. Også naturlige strålingskilder som vannårer og geopatiske stressoner (Hartmann, Curry og Benker linjer og kryss) som mennesket via intuisjon og instinkter har lært å forholde seg til kan vi om ønskelig kartlegge. I Tyskland er det svært vanlig å benytte byggebiologer for å kartlegge jordens egne patogene stressoner både i forbindelse med sykdom eller i forbindelse med husbygging.

Menneskeskapt elektromagnetisk stråling:

Denne strålingen kan deles i to kategorier, høyfrekvent elektromagnetisk stråling som hovedsaklig er relatert til radarsystemer, trådløs kommunikasjonsteknologi, radio- og TV, etc., og lavfrekvent elektromagnetisk stråling som er stråling fra elektrisk utstyr (komfyr, skriver, nattbordlampe, varmekabler, etc.) knyttet til strømnettet etc. Til sammen strekker disse to kategoriene seg helt fra 0Hz til ca 10GHz, hvor det lavfrekvente feltet går opp til ca 1MHz, og det høyfrekvente elektromagnetiske feltet fra 1MHz til 10GHz.

Det lavfrekvente feltet deles igjen opp i to kategorier, lavfrekvent elektrisk felt og lavfrekvent magnetfelt. Ved høyfrekvent stråling er disse to (elektriskfelt og magnetfelt) smeltet sammen til et felt som kalles høyfrekvent elektromagnetisk felt.

Når et lite barn sitter med en bærbar PC eller et nettbrett i fanget utsettes dette barnet både for den høyfrekvente elektromagnetiske strålingen fra kommunikasjonsenheten i utstyret, men også for et lavfrekvent magnet- og elektrisk felt som stammer fra enhetens tilknytning til strømnettet.

Når du og kollegaen din sitter på kontoret med hver sin PC med trådløs tilkobling, trådløst tastatur og trådløs mus, mobiltelefonen liggende ved siden av dere, harddisken til PCen på gulvet nedenfor og en trådløs skriver mellom dere så stjeler dette utstyret livskvalitet og år fra livet deres. Dere utsetter dere, i likhet med barnet, for både høyfrekvent og lavfrekvent stråling mens hodepine og konsentrasjonsproblemer forklares med dårlig luftkvalitet på kontoret etc.

Har du nylig erfart problemer med din gode nattesøvn eller plutselig fått øresus eller føler en nummenhet så er du ikke alene. Mange melder om slike plager etter at de har fått innstallert nye automatiske strømmålere (AMS) i hjemmene sine.

Naturlig elektromagnestisk stråling:

Geopatiske stressoner er den betegnelsen som benyttes for steder hvor naturlig stråling fra jorden kan være sykdomsfremkallende. Vannårer i grunnen, hulrom, forkastninger etc. kan med sin energi forurense den rene energien som kommer fra jorden. Også jordens eget magnetfelt danner geopatiske stressoner med ulike strålingsnett som systematisk omslutter hele vår planet. Disse Strålingsnettene kalles Hartmann-, Curry- og Benkernett.

Slik kunnskap har vært kjent i tusenvis av år, men har pga. den teknologiske utviklingen gått i glemmeboken her i landet. I andre deler av verden tar man geopatiske forhold svært alvorlig. Man skal ikke lenger enn til Tyskland og Østerrike for å finne leger som rutinemessig vil spørre pasientene sine om sengens plassering og be om at de får foretatt en byggebiologisk husundersøkelse før behandlingsopplegg bestemmes for å forsikre seg om at helseproblemene ikke er relatert til elektromagnetisk stråling, geopatiske stress etc.

Dersom du har interesse av dette kan vi også være behjelpelig med å kartlegge disse naturlige strålingsfeltene.

Automatisk strømmåler (AMS) ”Smartmeter” –

…kanskje ikke så smart!

Elektromagnetisk stråling påvirker organismen og er potensielt helseskadelig. På bakgrunn av en slik forståelse er det naturlig å bli litt mer bevisst på den strålingståken man utsetter seg og sine kjære for gjennom å anskaffe seg stadig flere trådløse kommunikasjonsenheter for å kunne være online 24/7. Spesielt er det viktig med tanke på våre barn som er i en vekstfase.

Nettselskapene som eier ledningsnettene, innstallerer i disse dager, etter ordre fra NVE og myndighetene, såkalte AMS målere (automatiske strømmålere) i de tusen hjem. Dette er strømmålere som via trådløs kommunikasjons-teknologi automatisk sender inn ditt strømmforbruk slik at du selv skal ”slippe” å lese av strømmen. Rapportene om helseplager, fra utallige mennesker som allerede har fått slike smartmetere innstallert, har ikke latt vente på seg. Statens Strålevern har imidlertid slått fast at målerne er helt ufarlig og at strålingen er langt mindre enn fra en mobiltelefon. Den 3. mai 2018, etter å ha vært presset fra skanse til skanse over lengre tid, måtte likevel Statens Strålevern tilslutt innrømme at de hadde feilinformert om strålingsintensiteten som viste seg å ikke være langt mindre enn fra en mobiltelefon, men istedet å være 3-4 ganger høyere enn strålingen fra en passiv mobiltelefon i 4G modus.

Som om det ikke var ille nok at strålingen er betydelig mye høyere enn annonsert, så viser det seg også at påstandene fra nettselskapene, om at målerne bare svært sjelden sender ut mobilstråling for å rapportere inn strømforbruk, er feil, og at de automatiske målerne i praksis ofte sender mange ganger i sekundet. I et såkalt moderne ”smarthus” vil strålingsintensiteten øke ytterligere da strømmåleren i fremtiden er tenkt å kommunisere med alt fra kjøleskap og komfyr, til varmepumpe, varmtvannsbereder og lyspærer. Mange tilhengere av denne moderne teknologien hilser alle slike løsninger velkommen med gledestårer i øynene, men er det like interessant dersom man virkelig forstår hvilken helsemessig pris man betaler for å benytte slikt utstyr? I denne forbindelse kommer også selve overvåkningsbiten av privatlivet inn, men dette annen skål. Spørsmålet er om ikke den nye personvernsloven som nå skal implementeres kommer i direkte konflikt med AMS målerne.

Statens Strålevern, kraftnettselskapene, NVE og desverre også (HOD) Helse og Omsorgsdepartementet vil, etter at propagandaen deres om at AMS måleren både ”har lavere strålingsintensitet enn en mobiltelefon” og ”sender svært sjelden” beviselig er feil, klamre seg til sitt siste kort for å rettferdiggjøre videre innstallasjon av AMS. Dette kortet er ”Grenseverdikortet”. Det vil derfor fremover komme stadige forsikringer fra ”ansvarlige myndigheter” om at strålingen fra de automatiske strømmålerne ligger langt under myndighetenes grenseverdier for ikke-ioniserende stråling og følgelig er helt ufarlig for deg og dine.

Når man først er blitt bevisst på at elektromagnetisk høyfrekvent stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi har potensial til å være helseskadelig, så velger de fleste å ta enkle grep for å begrense strålingsintensiteten man utsetter seg og sine for. Kanskje velger man å få målt og kartlagt strålingsbildet i sitt eget hjem, sette mobiltelefonen på flymodus om natten, ikke sitte med trådløs PC i fanget, benytte kablett nettverk, slå av ruteren når man sover, ikke ha mobiltelefonen under hodeputen etc. Dette er valg den enkelte selv kan gjøre. Når man har akseptert og fått innstallert en automatisk strømmåler har man ikke lenger dette valget og er altså ikke nok herre i eget hus til selv å få bestemme om man ønsker å begrense strålingsintensiteten fra utstyr montert innendørs. AMS måleren som stråler 24/7 året rundt vil fungere nærmest som en inndørs montert mobilantenne.

I stedet for å benytte ”føre var” prinsipper sier Statens Strålevern at så lenge det ikke er 100% sikkert at strålingen er skadelig så anser de strålingen som ufarlig og velger samtidig katagorisk å se bort fra alle forskningsrapporter som viser at elektromagnetisk strålingen gir biologiske effekter og er skadelig allerede ved strålingsverdier på bare 1/1.000.000-del av grenseverdiene her i landet.

Hvordan forhindrer du så en innstallasjon av automatisk strømmåler i ditt hjem? Ganske enkelt ved bare å høflig si : ”Nei takk!” og deretter informere nettselskapet om ditt standpunkt slik at de ikke sender en innstallatør som må gå derfra med uforrettet sak. Din egen og dine barns helse er ene og alene ditt ansvar, så et godt tips er å selv undersøke forholdene vedr smartmerter, slik at du kan ta et kunnskapsbasert valg allerede i god tid innen du mottar brevet i posten fra nettselskapet. Når du planlegger din ferie, ser etter ny bil eller nytt hus, vurdere nytt mobilabonnement etc. så setter du av tid til å undersøke dette slik at du er sikker på at du foretar et riktig valg. Synes du ikke det er minst like viktig å sette av litt tid til å finne ut om en slik strømmåler, som potensielt kan ødelegge livet for deg og familien din, er noe du ønsker i ditt hjem?

Les deg opp slik at du er trygg på ditt standpunkt. Dersom ditt kunnskapsbaserte standpunkt er nei, så er du ikke alene, og  istedet for å la frykten for represalier i form av høyere elavgift el.l. styre ditt valg, så bør du på dette tidspunktet heller bli sint og forbannet på dem som forsøker å presse på deg slik utstyr i ditt eget hjem.

For å lese deg opp på temaet om automatiske strømmålere kan du bli medlem på FB sider som omtaler emnet (smartmeter, analog strømmåler),  besøke websiden ”https://smartskandalen.info/”, benytte den svært innholdsrike bloggen til Einar Flydal: https://einarflydal.com/author/einarflydal/, gå inn på Folkets Strålevern eller FELO sin websider (henholdsvis på http://www.folkets-stralevern.no/ og http://www.felo.no/hjem/) etc. Uansett hva du velger, og hvilket standpunkt du faller ned på, så la det være et kunnskapsbasert standpunkt, ikke et standpunkt styrt av frykten for represalier fra myndigheter eller nettselskaper som takk for at du sa Nei til et ustyr som ettersigende er lovpålagt, dog ikke før etter 1. januar 2019. Vær en ansvarlig voksen som vokter ditt hjem og din familie. I USA var slaveriet vedtatt ved lov, men til tross for det både umoralsk og feil, og de færreste vil i dag hevde at det var galt å kjempe mot loven som ga plantasjeeiere rett til å eie slaver. Dersom du velger å lese deg opp rundt temaet smarte strømmålere og finner at det er umoralsk og feil, så er det din rett og din plikt som en ansvarlig voksen samfunnsborger, å nekte innstallasjon og opponere mot innføringen av AMS systemet, et system som kraftig innskrenker din frihet til å være herre i ditt eget hus.”Den som vil verge sin frihet må bære et sverd” – Arnulf Øverland  & ”Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt” – Jens Bjørnebo.

Her kan du lese mer om følgende temaer

Ioniserte kolloidale mineraler/grunnstoffer.

Et grunnstoff er et naturlig stoff med bare én type atomer. Grunnstoff kan opptre både i gass og fast form. De faste uorganiske grunnstoffene kalles mineraler. Jordkloden vår, med alt som finnes på den, inklusiv oss mennsker, består utelukkende av grunnstoffer. Det finnes i overkant av 90 ulike naturlige grunnstoffer hvorav mennesket består av milliarder av celler satt sammen av 60 grunnstoff. Hver dag forbruker kroppen grunnstoff, og hver dag må disse tilføres kroppen gjennom mat og drikke.

Ideelt sett skal plantene ta mineraler opp av jorden via sine røtter, og i denne prosessen ionisere mineralene slik at de blir biotilgjengelige/opptakelige for mennesker og dyr som spiser dem. De som er så heldige å ha tilgang til grunnvann får også på den måten i seg nødvendige mineraler.

Maten vi spiser her i den vestlige verden inneholder av ulike årsaker i dag svært lite mineraler samtidig som livet vi lever gjør at vi forbruker mineraler i høyt tempo. Dette er en uheldig kombinasjon som i bunn og grunn gjør oss både feilernært og underernært. Vi har derfor et skrikende behov for tilskudd av cellenæring, spesielt mineraler som kroppen ikke kan produsere selv. Det finnes mange som hevder et ”sykdom” i bunn og grunn egentlig ikke er annet enn mineralmangel.

Hver eneste celle i kroppen har små portaler/døråpninger som kalles ionekanaler. Et ion er et at grunnstoff som enten har fått tilført eller fratatt elektroner og på den måten fått en elektrisk ladning. Det er bare grunnstoffer/mineraler i en ionisert form som kan passere gjennom celleveggenes ionekanaler og komme seg inn i cellekjernen hvor de forbrukes. Kroppen selv har liten evne til å ionisere mineraler, så den mest effektive måten å få tilført slik sårt tiltrengt næring til cellene er å levere mineralene ferdig ioniseret til kroppen.